حضور شرکت داروسازی باختربیوشیمی در کنگره انجمن داروسازان

شرکت داروسازی باختر بیوشیمی درکنگره مورخ 94/06/04 لغایت 94/06/06 که در سالن همایش رازی بمدت 3 روز برگزار گردید حضور فعال داشت.
کنگره مذکور با حضور بیش از 2500 نفر ازداروسازان و پزشکان عمومی برگزار گردید.
شرکت داروسازی باختر بیوشیمی با حضور فعال در این کنگره و گرفتن غرفه، به معرفی داروهای خود از جمله:

سایتوبایوویر(والگانسیکلوویر)
بایوساکل400و800(مزالازین)
پریگابایوکس(پرکابالین)
بایولپرا(لووتیراستام)
آتوبایوکس10-18-25-40-60(آتوموکستین)
والبایوت 200(والپروات سدیم)
گلیفورمین(گلی بن کلامیدمتفورمین)
ریسبایودال(ریسپریدون)
بایومیگریل(ریزاتریپتان)
بایوسوگرل(پراسوگرل)
تنوبایوویر( تنوفوویر) پرداخت،
بازخورد مثبت داروسازان و متخصصین از کیفیت داروهای شرکت باختر بیوشیمی از دست آوردهای نمایشگاه بود.